Hållbara listan

En lista som växer

Här samlar vi exempel på vad vi gör för att vara hållbara. Listan fylls förstås på efterhand. Och den blir bara längre och längre.

Miljömässig hållbarhet

 • Vi renar våra utsläpp av lösningsmedel vid ytbehandling till cirka 95 procent genom katalytisk förbränning.
 • Vi producerar briketter av vårt spill som vi förbränner och använder till att värma upp fabrik, kontor och utställning i Vedum.
 • Delar av vårt sortiment är Svanenmärkt. 
 • Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat. BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
 • Vi utför livscykelanalyser av våra produkter.
 • Vi använder i huvudsak skivmaterial som klarar halv E1 när det gäller formaldehydavgivning.
 • Vi använder bara färger som varken innehåller kadmium eller bly, utan enbart består av pigment som inte är miljöfarliga. Alla kulörer uppfyller dessutom krav E1 mot s.k. formaldehydavgivning.
 • För att minska vår energiförbrukning gör vi en energikartläggning som ska utmynna i en energihushållningsplan med mål för åtgärder.
 • Den el vi köper till verksamheten kommer från förnybar källa som vattenkraft.
 • Vårt palloptimeringssystem gör att vi alltid kan packa våra lastbilar maximalt och på det sättet minska antalet transporter.
 • I vår verksamhet är alla truckar eldrivna.
 • Våra lastbärare är av trä och återanvänds gång efter gång.
 • Vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) så att vårt emballage tas om hand och återvinns.
 • Vi är anslutna till El-kretsen som erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och återvinningssystem för uttjänt elektronik.
 • Vi har formatsågar som sparar råvaror och minimerar spill.
 • Andelen LED-belysningar som vi säljer ökar.
 • Vi använder inte processvatten.
 • Vår huvudsakliga råvara är trä som är en förnybar resurs.
 • Vi kontrollerar och spårar träråvarans ursprung.
 • Vi utför bullerreducerande åtgärder i vår produktion.

Social hållbarhet

 • Vi arbetar aktivt med våra regler och rutiner för arbetsmiljö, medarbetarskap/ledarskap, rekrytering och hälsa.
 • Vår värdegrund och våra uppförandekoder är väl kommunicerade och styr vårt arbete.
 • Vi är transparenta och har korta beslutsvägar.
 • Vi är aktiva i samarbeten kring frågor som rör bland annat kvalitet, funktion och utveckling.
 • Vi är engagerade i lokalsamhället, exempelvis genom att vi anlitar en mängd lokala företag och entreprenörer samt stöd till föreningslivet.
 • Vi samarbetare med skolor och erbjuder praktikplatser, mentorskap och studiebesök.
 • Vi deltar i Vara kommuns näringslivskommitté.
 • Vi arbetar intensivt med våra kundreaktionssystem.

Ekonomisk hållbarhet

 • Vi återinvesterar vinster i företaget för att säkra en långsiktigt god och trygg ekonomi.
 • Vår goda ekonomi möjliggör investeringar i kapacitetsökande, kvalitetshöjande och miljöförbättrande åtgärder.
 • Vår ledstjärna är att vi ska växa organiskt och fortsätta att vara ett självständigt, familjeägt bolag.
 • Vi har tilldelats Bisnodes diamantdiplom för högsta kreditvärdighet under åren 1996-2016. Därmed tillhör Vedum den halva promille av svenska aktiebolag som haft högsta kreditvärdighet i 20 år. 

 

MIljölogos.jpg