Hållbart på Vedum

Vad gör vi för att vara hållbara i vår verksamhet?

En resa som aldrig tar slut

Vår hållbarhetsresa har bara börjat. I dag är det inte minst det stora behovet av bostäder i Sverige som är en stor utmaning. Vi behöver bygga snabbt, men också klokt. För oss på Vedum handlar det bland annat om att vi ser över allt från vår produktion och våra produkter till emballage och transporter för att bidra till att göra framtidens boenden miljömässigt hållbara. Det gör vi bäst genom att också vara socialt och ekonomiskt hållbara. Som alltid hänger de olika delarna ihop.

Allt börjar med våra produkter

Kärnan i vår verksamhet är våra produkter. Därför är också produkternas livscykel kärnan i vårt hållbarhetsarbete. De ska förstås vara hållbara vad gäller kvalitet, funktion och slittålighet, men också ha en design som gör att man kan och vill leva med dem länge. De ska även vara konstruerade på ett sätt som gör att de kan tillverkas på ett hållbart sätt, med material och komponenter som reducerar vår miljöpåverkan. Eftersom vi har kontroll över hela vår process är det dessutom enkelt att komplettera våra produkter efter hand, vilket gör dem till långsiktigt bra val. Till sist strävar vi också efter att utveckla produkter och lösningar som hjälper våra kunder att leva mer hållbart hemma, till exempel vad gäller källsortering, energisparande och vattenförbrukning. 

En hållbar start

För att vara framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete blickar vi både bakåt och framåt. Dagens utmaningar har ofta en historisk bakgrund och vi har större möjlighet att möta dem effektivt om vi vet varifrån vi kommer. Under våra första decennier, från grundandet 1919 och framåt, var verksamheten på Vedum småskalig och på många sätt naturligt hållbar. Det är först efter 1945 då vi och många andra företag expanderar och blir mer industrialiserade som frågorna om hållbarhet blir riktigt aktuella.

Expansion och industrialisering

Efterkrigstiden var framgångsrika år för Vedum och för Sverige. Men sett ur miljösynpunkt var åren 1950-1980 inte lika bra. För vår del handlade det bland annat om 50-talet var det decennium då luckor och skåp började målas i industriell skala från att tidigare ha levererats omålade. Vedum och andra i branschen använde så kallad board på ram till sina skåpstommar och luckor där alla synliga ytor lackades. Samtidigt var diskussionen om miljöpåverkan närmast obefintlig och medvetenheten och kunskapen på området liten. Som mest släppte Vedum ut 60 ton lösningsmedel varje år under dessa decennier.

Ny kunskap om miljön

I början av 1980-talet började miljöfrågan uppmärksammas allt mer och vi var tidigt ute med att ta till oss den nya kunskapen. När vi 1985 gick över helt till färdigbehandlade spånskivor minskade utsläppen direkt till 15 ton. Det kan jämföras med dagens 8 ton med en tredubblad produktion. Vedum har i dag ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Det innebär att miljöarbetet är systematiserat och att vi har möjlighet att arbeta förebyggande för att minska vår miljöpåverkan.

Investeringar i rening

Den stora frågan för vår bransch har varit utsläppen av lösningsmedel. På 1990-talet blev vi därför delägare till Götene International AB (GIAB), ett projekt som bedrev forskning och utveckling av nya färger och ytbehandlingsmetoder med mindre miljöpåverkan. Senare har vi gjort stora, upprepade och mycket framgångsrika investeringar i katalysatorrening. Det betyder att våra utsläpp renas till 95 procent. Våra investeringar är möjliga genom att vi driver företaget på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Svanen, produktanalyser och forskning

Arbetet för att minska miljöpåverkan börjar i vår produktutveckling. Under processen finns ”checkpoints” där vi analyserar den nya produkten ur miljöhänsyn. Det kan till exempel handla om hur resurskrävande den är i produktion och om vilka material vi ska välja. Vi använder i huvudsak skivmaterial som klarar halv E1 när det gäller formaldehydavgivning, vilket i ligger i linje med Svanens ökade krav. Svanenmärkningen av en del av sortimentet är ett viktigt led i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill få fler inköpare och konsumenter att välja de minst miljöbelastande produkterna när de köper inredning till kök, badrum och tvättstuga. Vi medverkar också i forskningsprojekt för att kunna utveckla våra produkter, till exempel det tioåriga projektet HSB Living Lab på Chalmersområdet i Göteborg. 

Minimera och återvinna emballage

Under 1990-talet infördes ett producentansvar för insamling och återvinning av förpackningar. Genom anslutning till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har Vedum i dag garantier för att emballage tas om hand och återvinns. Vi eftersträvar alltid att använda minimalt med emballage. Skälen är dels miljöhänsyn, dels en strävan efter ekonomisk hållbarhet, eftersom mindre emballage ger en rationellare hantering av produkterna både hos oss och ute hos våra kunder. Vi är även anslutna till El-kretsen (se certifikat i PDF) som erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik.

Återvinning av träspill

Målet är att vår produktion ska vara så resurssnål som möjligt för att bidra till både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi tar därför noga vara på vårt träspill. Av spånet tillverkar vi varje år 1000 ton briketter som motsvarar 400 kubikmeter olja. Av briketterna producerar vi 4 600 000 KWh värme. En del av värmen används i företaget och värmer upp samtliga våra lokaler. En stor del säljs som fjärrvärme till Vara Energi och värmer upp skola, äldreboende och lägenheter i Vedums samhälle. Dessutom fångas träspillet upp vid varje enskild arbetsplats i produktionen. Därmed får vi också positiva effekter på våra medarbetares arbetsmiljö och bidrar till social hållbarhet. För att minska vår energiförbrukning har vi även gjort en så kallad energikartläggning och utifrån den tar vi fram en energihushållningsplan. Den el vi köper till verksamheten kommer från förnybar källa som vattenkraft.

Miljöeffektiva leveranser och transporter

Våra leveranser sker på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och är kostnadseffektivt. Vårt palloptimeringssystem gör att vi alltid kan packa våra lastbilar maximalt och minska antalet transporter. I vår verksamhet är alla truckar eldrivna. Våra huvudtransportörer bedriver ett aktivt miljöarbete och ökar graden av bioinslag i drivmedel till sina fordon och tillämpar eco-körning. Våra lastbärare är av trä och återanvänds gång efter gång.

Öppenhet, tillit och självständighet

Informationen om vårt hållbarhetsarbete är öppet och tillgängligt för alla. Ambitionen är att det ska vara välkänt av våra medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter. Vi är tydliga med vilka krav vi ställer och söker ständigt ny kunskap. Vi prioriterar långa, djupa och tillitsfulla relationer med både anställda och samarbetspartners. Som arbetsgivare vill vi attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande. Initiativkraft blandat med ödmjukhet, sunt förnuft och vilja att vara en lagspelare skapar social hållbarhet. Vi återinvesterar vinster i företaget och vill växa organiskt för att fortsätta vara ett självständigt, familjeägt bolag med långsiktigt hållbar ekonomi.