Förbättringsarbete

Starten på miljötänkandet

Sett ur miljösynpunkt var åren 1950-1980 dåliga år. Det var på 50-talet som luckor och skåp började målas i industriell skala från att tidigare ha levererats omålade. Vedum och andra i branschen använde så kallad board på ram till sina skåpstommar och luckor där alla synliga ytor lackades. Samtidigt var diskussionen om miljöpåverkan obefintlig och medvetenheten och kunskapen på området minimal. Som mest släppte Vedum ut 60 ton lösningsmedel varje år under dessa decennier. I början av 1980-talet började så miljöfrågan uppmärksammas och vi var tidigt ute med att ta till oss den nya kunskapen. När vi 1985 gick över helt till färdigbehandlade spånskivor minskade utsläppen i ett slag till 15 ton. Det kan jämföras med dagens 8 ton med en tredubblad produktion.

Miljöcertifiering

Vedum har i dag ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 (se certifikat i PDF). Det innebär att miljöarbetet är systematiserat och att vi har möjlighet att arbeta förebyggande för att minska vår miljöpåverkan.

Färg och ytbehandling

Den stora frågan för vår bransch har varit utsläppen av lösningsmedel. På 1990-talet blev vi därför delägare till Götene International AB (GIAB), ett projekt som bedrev forskning och utveckling av nya färger och ytbehandlingsmetoder med mindre miljöpåverkan. Senare har vi gjort stora, upprepade och mycket framgångsrika investeringar i katalysatorrening. Det gör att vi i juni 2014 har utsläpp på 8 ton, långt under kravet på max 17 ton. Det betyder att våra utsläpp renas till 95 procent.

Produktutveckling och material

Arbetet för att minska miljöpåverkan börjar redan i vår produktutveckling. Under processen finns ”checkpoints” där vi analyserar den nya produkten ur miljöhänsyn. Det kan till exempel handla om hur resurskrävande den är i produktion och om vilka material vi ska välja. Vi använder i huvudsak skivmaterial som klarar halv E1 när det gäller formaldehydavgivning, vilket i ligger i linje med Svanens ökade krav.

Emballage och återvinning

Under 1990-talet infördes ett producentansvar för insamling och återvinning av förpackningar. Genom anslutning till Reparegistret AB (REPA) har Vedum garantier för att emballage tas om hand och återvinns. Vi eftersträvar alltid att använda minimalt med emballage. Skälen är dels miljöhänsyn, dels en strävan efter kostnadseffektivitet eftersom mindre emballage ger en rationellare hantering av produkterna både hos oss och ute hos våra kunder. Vi är även anslutna till El-kretsen (se certifikat i PDF) som erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik.

Minskad energiförbrukning

Målet är att vår produktion ska vara så resurssnål som möjligt. Vi tar därför noga vara på vårt träspill. Av spånet tillverkar vi varje år 1200 ton briketter som motsvarar 550 kubikmeter olja. Av briketterna producerar vi 5 500 000 KWh värme. En del används i företaget och värmer upp samtliga våra lokaler. En stor del säljs som fjärrvärme till Vara Energi och värmer upp skola, äldreboende och lägenheter i Vedums samhälle. Dessutom fångas träspillet upp vid varje enskild arbetsplats i produktionen. Därmed får vi också positiva effekter på våra medarbetares arbetsmiljö. För att minska vår energiförbrukning har vi även gjort en så kallad elkartläggning.

Transporter

Våra leveranser ska ske på ett sätt som minimerar miljöpåverkan. Vårt palloptimeringssystem gör att vi alltid kan packa våra lastbilar maximalt och på det sättet minska antalet transporter. Våra lastbärare är av trä och återanvänds gång efter gång.

Öppenhet, kunskap och krav

Informationen om vårt miljöarbete är öppen och tillgänglig för alla. Vår ambition är att den ska vara välkänd av våra medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och myndigheter. Vi söker ständigt ny kunskap på området och är tydliga med vilka krav vi ställer.